Formål

 

Formål

Norasenteret sitt formål er å yte hjelp til kvinner, menn og barn i krisesituasjoner, og å gi seksuelt misbrukte kvinner, menn og barn et bedre liv på egne premisser. Norasenteret representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger for å bedre sin livs situasjon. Senteret drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv
Norasenteret IKS er opprettet for å ivareta et trygt og midlertidig døgnåpent botilbud og et dagtilbud hvor brukerne mottar støtte, veiledning og oppfølging.
Norasenteret IKS har døgnåpent telefontilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep.
Norasenteret IKS skal være et godt og helhetlig krise- og incestsentertilbud til alle kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold i nære relasjoner, eller seksuelle overgrep, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering, livssyn eller religiøs tilhørighet. Tilbudet gjelder for alle som oppholder seg i Norge.
Norasenteret IKS skal tilrettelegge tjenesten og være en pådriver for samhandling mellom offentlige aktører i helse- og sosialsektoren som yter tjenester som kan ha betydning for kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
Norasenteret IKS har et ikke økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for sikre en forsvarlig drift

Samfunnsoppdrag

Av formålet ved opprettelse følger at Norasenteret IKS er etablert for å ivareta eier -og bidragskommunenes tilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. For å sikre et likhetlig tilbud til alle bosatt i Øst-Finnmark.
Dette innebærer at Norasenteret IKS må:
  • Ivareta behovet for sikkerheten til brukerne under opphold på senteret
  • Gi informasjon til brukerne om offentlige og private tjenester som er av betydning for å bedre den utsattes situasjon samt gi bistand og kontakt med det øvrige hjelpeapparatet