Forskningsrapporter og offentllige utredninger

2014: Strategi for å bekjempe vold i nære relasjoner   Strategi for å bekjempe vold i nære relasjoner 2014-2017  Barndommen kommer ikke i reprise 

2013: Meld. St. 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve.   Meld. St. 15 (2012–2013) - regjeringen.no

2012: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 - regjeringen.no

2009: Lov om Kommunale krisesentertilbud. Krisesenterlova  LOV 2009-06-19 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

2008: Handlingsplan mot tvangsekteskap  
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2007/Handlingsplan%20mot%20kjønnslemlestelse_nett.pdf

2008: Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 
Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) - regjeringen.no

2007: Handlingsplan «Vendepunkt» for perioden 2008 -2011
Vendepunkt - handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 - 2011 - regjeringen.no

2004: Handlingsplan om” Vold i nære relasjoner”, for perioden 2004 – 2007
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007 - regjeringen.no

2003: NOU 2003:31 «Retten til et liv uten vold»
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20032003/031/PDFS/NOU200320030031000DDDPDFS.pdf

1999: Handlingsplanen” Vold mot kvinner”.
Handlingsplan: Vold mot kvinner - regjeringen.no


 Andre planer/dokumenter om temaet:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende/Publikasjoner/barn-som-parorende.pdf

http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/OvergrepmotEldre.pdf

http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Overgrep%20mot%20eldre%20i%20Norge.pdf

Hvordan avdekke vold mot barn?