Kjerneverdier

Åpenhet

  • Vi har åpen dialog med brukere og eiere
  • Vi har åpen tone innad i organisasjonen, og er åpen for endringer.

Engasjement

  • Vi er engasjert i bruker, og tar ansvar på kommunalt og fylkeskommunalt behov
  • Vi har konstruktive og mulighetsorienterte medarbeidere som sammen tar ansvar for hverandre og utvikling av Norasenteret IKS

Troverdighet

  • Vi oppnår tillit hos bruker og kommunene ved å levere kvalitet og yte god service
  • Vi er tydelige og konsistente i vår kommunikasjon både innad og utad.

Ryddighet

  • Vi holder det vi lover
  • Vi er resultatbevisste og har god økonomistyring