Vår organisering

Representantskapet er selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Kommunestyret i den enkelte eierkommune oppnevner sine representanter. Medlemmene velges for fire år av gangen og tidsperioden følger den kommunale valgperiode.

Selskapet har et styre på syv medlemmer, der selskapets representantskap velger seks representanter med vararepresentanter fra eierkommunene. De ansatte velger en representant med vararepresentant. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med Lov om kommunale krisesentertilbod, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret må sikre at senterets drift er i overensstemmelse med loven og skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.